Az ingatlan értékesítésével, bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozó, leggyakrabban használt jogszabályi helyek a Személyi jövedelemadózás rendszerében.

Kapcsolódó törvények:

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [Szja tv.]
 • Szja tv. 3. § 4. c) Jövedelemszerzés helye
 • Szja tv. 3. § 9. Szokásos piaci érték
 • Szja tv. 3. § 17. Egyéni vállalkozó
 • Szja tv. 3. § 29. Ingatlan
 • Szja tv. 3. § 31. Vagyoni értékű jog
 • Szja tv. 3. § 32. Értéknövelő beruházás
 • Szja tv. 3. § 46. Gazdasági tevékenység
 • Szja tv. 3. § 51. Termőföld
 • Szja tv. 3. § 73. Lakás
 • Szja tv. 3. § 74. Lakótelek
 • Szja tv. 4. § (3) Jövedelem, bevétel, költség
 • Szja tv. 4. § (6) Közös tulajdon esetén tulajdoni hányad szerinti adózás
 • Szja tv. 5. § (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni
 • Szja tv. 8. § 1. az adó mértékének meghatározása
 • Szja tv. 17. § (1) ac) Az önálló tevékenységből származó jövedelem
 • Szja tv. 17. § (3a) Közüzemi szolgáltatás
 • Szja tv. 17. § (3) ab) ) Időarányos, területarányos értékcsökkenésileírás nem alkalmazása
 • Szja tv. 17. § (4) Termőföld-bérbeadás külön adózó jövedelem
 • Szja tv. 17. § (5) Más településen bérelt ingatlan beszámítása
 • Szja tv. 18. § (1) Tevékenység megkezdése előtt legfeljebb 3 éven belül elszámolt költség
 • Szja tv. 18. § (2) Az önálló tevékenységből származó jövedelem
 • Szja tv. 46. § (4) c) Az adóelőleg-fizetési kötelezettség
 • Szja tv. 47. § (2) aa) Kifizetőnek történő bérbeadás
 • Szja tv. 48. § (4) a) 39%-os különbözeti bírság
 • Szja tv. 59. § A jövedelemszerzés időpontja
 • Szja tv. 60. § Az értékesített ingatlan szerzésének időpontja
 • Szja tv. 60. § (3) Értékesítés ráépítéssel, bővítéssel megosztással
 • Szja tv. 61. § Bevétel
 • Szja tv. 62. § Költség
 • Szja tv. 62. § (2) A megszerzésre fordított összeg
 • Szja tv. 62. § (2) gb) Ajándékozással szerzett ingatlan eladása esetében az átruházásból származó bevétel 75 százaléka számít szerzési értéknek
 • Szja tv. 62. § (2) f) A megszerzésre fordított összeg az illeték kiszabásához figyelembe vett érték
 • Szja tv. 62/A. §  Termőföldből átminősített ingatlan értékesítése
 • Szja tv. 63. § Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása
 • Szja tv. 64. § Kárpótlási eljárás során szerzett termőföld elidegenítése esetén érvényesíthető kedvezmény
 • Szja tv. 73. § Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
 • Szja tv. 73. § (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójának megállapítása, bevallása
 • Szja tv. 74/A. § (1) Lakás önkormányzat részére történő bérbeadás bevétele
 • Szja tv. 74/A. § (2) Lakás önkormányzat részére történő bérbeadás bevétele adómentes
 • Szja tv. 74/A. § (3) b) Bérbeadási szerződés megszűnése esetén időarányos adófizetési kötelezettség
 • Szja tv. 74/A. § (4) Adókötelezettség meghatározása
 • Szja tv. 98. § (5)
 • Szja tv. 1. számú melléklet 2.2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes
 • Szja tv. 1. számú melléklet 7.1. Egyéb indokkal adómentes
 • Szja tv. 1. számú melléklet 7.2. Mentes, kivéve, ha a juttatás a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel, vagy azzal összefüggésben történik
 • Szja tv. 1. számú melléklet 7.6. Egyéb indokkal adómentes
 • Szja tv. 1. számú melléklet 9.4 - 9.8.2 Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések
 • Szja tv. 2. számú melléklet Az összevont adóalapba tartozó bevételek elszámolásáról
 • Szja tv. 3. számú melléklet felvezető szöveg Elismert költség
 • Szja tv. 3. számú melléklet I. fejezet 2. Üzemi célt szolgáló tárgyieszközök
 • Szja tv. 3. számú melléklet III. fejezet 2. Értékcsökkenési leírás elszámolása
 • Szja tv. 4. számú melléklet Az általános forgalmi adó bevételkénti és költségkénti elszámolhatóságáról
 • Szja tv. 5. számú melléklet II. fejezet 3. Tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása
 • Szja tv. 8. számú melléklete Az átalányadót vagy a tételes átalányadót fizetők adózásának rendje
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 1. Az értékcsökkenési leírás szabályai
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 2. c) Értékcsökkenési leírás alapja
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 2. d) Értékcsökkenési leírás alapjának növelése
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 2. e) Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 2. f) Tárgyi eszköz és telek minősítése értékcsökkenés szempontjából
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 3. A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai
 • Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet 4. b) Időarányos, területarányos értékcsökkenésileírás

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről [Art. (új)]

 • Art. 1. § A rendeltetésszerű (célhoz kötött) joggyakorlás követelménye (joggal való visszaélés tilalma)
 • Art. 2. § A szerződés tartalom szerinti minősítésének követelménye (valódisági klauzula)
 • Art. 7. § 31. Kifizető
 • Art. 16. § (2) Bejelentkezési kötelezettség
 • Art. 202. § Az adómegállapításhoz való jog elévülése
 • Art. 266. § b) Egyéb közzétételek

1990. 
évi XCIII. törvény az illetékekről [Itv.]

 • Itv. 16. § Mentes az öröklési illeték alól
 • Itv. 17. § Mentes az ajándékozási illeték alól
 • Itv. 17. § (1) p) Egyenes ágon megszerzett ajándék
 • Itv. 17. § (1) w) Az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék
 • Itv. 21. § (5) Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes vagyonátruházási illetéke
 • Itv. 26. § (6) Illetékmentességek, illetékkedvezmények 35. év alatt
 • Itv. 91. § Vagyonszerző családtag bejelentési kötelezettség mentesség
 • Itv. 99/V. § Illetékmentesség alkalmazása
 • Itv. 102. § (1a) c) Testvér

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk. (új)]

 • Ptk. 4:97. § (2) A rokoni kapcsolatok alapjai
 • Ptk. 6:349. § Haszonbérleti szerződés
 • Ptk. 6:350. § A rendes gazdálkodás követelményeinek érvényesítése
 • Ptk. 6:351. § Költségviselési szabályok
 • Ptk. 6:352. § A haszonbér megfizetése
 • Ptk. 6:353. § Törvényes zálogjog
 • Ptk. 6:354. § A haszonbérlet felmondása
 • Ptk. 6:355. § Dolog visszaadása mezőgazdasági haszonbérlet esetén
 • Ptk. 6:356. § A bérlet szabályainak alkalmazása
 • Ptk. 6:357. § Haszonkölcsön-szerződés
 • Ptk. 6:358. § A haszonkölcsönbe adott dolog használata, hasznainak szedése
 • Ptk. 6:359. § A haszonkölcsön megszűnte

2013. 
évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról [Földforgalmi tv.]

 • Földforgalmi tv. 5. § 17. mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld
 • Földforgalmi tv. 38. § (1a) Rekreációs célú földhasználat
 • Földforgalmi tv. 38. § (2) Haszonbérlet
 • Földforgalmi tv. 38. § (3) Szívességi földhasználat

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról [Áfa tv. (új)]

 • Áfa tv. 5. § (1) Adóalany
 • Áfa tv. 5. § (2) Közös tulajdonra vonatkozó szabályok
 • Áfa tv. 6. § (1) Gazdasági tevékenység
 • Áfa tv. 86. § (1) l) Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
 • Áfa tv. 86. § (2) Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel, kivétel
 • Áfa tv. 88. § (1) b) Adókötelessé tétel lehetősége
 • Áfa tv. 88. § (4) Adókötelessé tétel választási jog lehetősége
 • Áfa tv. 88. § (5) Adókötelessé tétel választása esetén öt évig megtartja jogállásást
 • Áfa tv. 88. § (6) Adókötelessé tétel választásának ideje
 • Áfa tv. 120. § Adólevonási jog keletkezése és terjedelme
 • Áfa tv. 142. § (6) Adókötelessé tétel választásának bejelentése
 • Áfa tv. 165. § (1) a) Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés
 • Áfa tv. 257. § (5) Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés
 • Áfa tv. 257/B. § Közösségi adószám
 • Áfa tv. 259. § 4. Bérbeadás, -vétel
 • Áfa tv. 259. § 12. Lakóingatlan

2012.  évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról [KATA/KIVA]

 • Kata/Kiva tv. 4. § (4) Adóalanyiságot kizáró tényező a 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása

2018. évi LII. törvény [Szocho tv. (új)]
 • Szocho tv. 5. § (2) h) Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adómentessége

KALKULÁTOROK:

Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához

Ingatlan illeték 2021

Kapcsolat

Cím: H-1027 Budapest, Bem József utca 9.

Telefon: +36 30 260 3648

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

© 2014-2021 Rozgonyi Consulting

Search